Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti

FLORABEL s. r. o.

Jašíkova 14, 821 03 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 51 406 357

DIČ: 2120692629

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 126370/B

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: https://eshop.florabel.sk/

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti FLORABEL s. r. o. ako predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci"), prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný predávajúcim na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://eshop.florabel.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa internetového obchodu:

 

Obchodné meno: FLORABEL s. r. o.

Sídlo: Jašíkova 14, 821 03 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 51 406 357

DIČ: 2120692629

IČ DPH: SK2120692629

Zápis: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 126370/B

Telefonický kontakt:  0903 205 287

Emailový kontakt: florabel@florabel.sk

 

2. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Ak je kupujúcim fyzická osoba, ktorá je považovaná za spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov,  vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 205/2007 Z.z., zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako aj zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení.

4. Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri,  osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,  osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

5. V prípade, ak je kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov, neprináleží kupujúcemu právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle čl. IV týchto všeobecných podmienok.

6. Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa internetového obchodu https://eshop.florabel.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

8. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

9. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

II. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

  a.  objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

  b.  spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

  c.  informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len „objednávka“).

 4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, uvedenú v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). Potvrdenie o obdržaní objednávky nie je potvrdením o prijatí objednávky.Po preverení dostupnosti tovaru a podmienok realizácie dodania tovaru kupujúcemu, predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho potvrdí kupujúcemu dostupnosť tovaru a spôsob jeho dodania. Pokiaľ je možné dodať kupujúcemu len časť objednaného tovaru, predávajúci uvedenú skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi na elektronickú adresu kupujúceho.

 5. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

 6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

III. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
 • bezhotovostne pri osobnom odbere v predajni na náš účet (ďalej len "účet predávajúceho");
 • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GP webpay
 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške.

 2. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý bude kupujúcemu poskytnutý. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

 3. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu a i.) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (e-mailom, písomne či telefonicky). Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

 4. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

 5. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Ak je platcom DPH, vyznačí túto skutočnosť na daňovom doklade spolu s uvedením zákonnej sadzby DPH, ku dňu vystavenia daňového dokladu. Daňový doklad – faktúru, vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 6. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že tovar bol ponúkaný za chybnú cenu. V takomto prípade musí predávajúci kupujúceho o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude predávajúcim stornovaná.

 

IV. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku“), nie je možné okrem iného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, ako aj predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom ako aj v ďalších prípadoch stanovených v zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku.

 2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku či o iný prípad, keď nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť od zmluvy, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

 3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 2 tohto článku obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní odo dňa odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.

 4. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

 5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal, prípadne spôsobom dohodnutým oboma stranami. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 6. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu týmto vzniknutej. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 7. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi v závislosti od subjektu, ktorý zmluvu s predávajúcim uzatvára. V prípade ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadia najmä ustanoveniami § 53, § 499 a nasl., § 588 a nasl. a § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka a príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa. V prípade, ak je kupujúci podnikateľom práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 2. Reklamáciu je možné podať písomne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, elektronicky na e-mailovou adresu: florabel@florabel.sk, alebo osobne v sídle predávajúceho.

 3. Reklamačný poriadok a bližšie informácie vo vzťahu k záruke a reklamácii v súvislosti so spotrebiteľskými kúpnymi zmluvami nájdete na nasledovnej adrese: ___________. Reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

 4. Vzhľadom k tomu, že tovar je predávaný na základe vzorky alebo vyobrazení uvedených na webovej stránke, nebudú pri výrobkoch z priemyselne vyrábaných materiálov považované malé (minimálne) zmeny alebo odchýlky vo farbe, štruktúre, tónovaní, hrubosti, vzore, vyhotovení, gramáži, sile, pevnosti ai. oproti vzorke alebo vyobrazeniu tovaru (považované) za jeho vady. V takom prípade sa výrobok bude považovať za zhodný v zmysle požiadaviek uvedených v kúpnej zmluve. Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenie vzniknuté živlom, v dôsledku bežného opotrebenia, závady spôsobenej nesprávnym, nešetrným a nevhodným používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným umiestnením, skladovaním alebo dopravou, závady alebo poškodenia vzniknuté neodbornou montážou, ako aj iné poškodenia a závady z dôvodu na strane kupujúceho. Ďalej sa záruka nevzťahuje na spôsobené nesprávnym čistením. Záruka se taktiež nevzťahuje na poškodenia alebo závady spôsobené v dôsledku toho, že kupujúci nakladal s tovarom v rozpore s priloženým návodom.

 

VI. DODANIE TOVARU, DODACIA LEHOTA

 1. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru. Dodanie objednaného tovaru sa uskutoční v rámci dodacej lehoty, ktorú uviedol predávajúci v potvrdení objednávky kupujúcemu. Dodacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy predávajúci potvrdí objednávku kupujúceho. V prípade platby bezhotovostným prevodom začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania čiastky dohodnutej kúpnej ceny vrátane súvisiacich poplatkov na účet predávajúceho. Pri kúpe viacero druhov tovaru s odlišnou dodacou lehotou platí najdlhšia dodacia lehota, aj keď predávajúci spravidla dodáva tovar naraz.

 2. Spôsob doručenia tovaru si určuje kupujúci – osobný odber alebo prostredníctvom prepravnej spoločnosti. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho ako osobný odber, nesie riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy kupujúci. V prípade osobného odberu je kupujúci povinný tovar vyzdvihnúť do 7 dní od doručenia oznámenia o možnosti vyzdvihnutia.

 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný odovzdať tovar prepravnej spoločnosti a dodať tak tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, kupujúci znáša poplatky za uskutočnené dodanie tovaru vo výške dojednanej v objednávke a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 4. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 5. Dodanie tovaru predávajúcim je potrebné objednať súčasne s tovarom a je samostatne spoplatnené. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri spracovaní objednávky. Dodanie tovaru nezahŕňa montáž tovaru. Montáž tovaru je možné objednať iba osobitne na základe dohody s predávajúcim, pričom montáž je samostatne spoplatnená. Dodanie tovaru je uskutočnené pred prvé vchodové dvere. Zákazník je povinný v objednávke tovaru a jeho dodanie upozorniť predávajúceho na prípadné existujúce prekážky bezproblémového príchodu a dodanie tovaru pred byt, či dom.

 6. Predávajúci je oprávnený vykonávať čiastočné dodávky. Každá časť dodávky sa považuje za samostatný obchod a môže byť pre tento prípad vydaná zvláštna faktúra.

 7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu/doručovateľskej služby je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne písomne oznámiť prepravcovi/doručovateľskej službe. V prípade nájdenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu/doručovateľskej služby prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňa všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemusí byť prihliadané. V prípade porušenia tovaru vo vnútri zásielky, ktoré nebolo možné zistiť prehliadkou tovaru, bude reklamácia riešená individuálne podľa dohody s kupujúcim a prepravcom/doručovateľskou službou.

 

VII. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 2. V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim má kupujúci – spotrebiteľ ako osoba používajúca ochranu v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa právo podať v zmysle ustanovení zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov uvedeného na webovej stránke http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov, pričom kupujúci má právo zvoliť si ktorýkoľvek zo subjektov alternatívneho riešenia sporov alebo platformy na riešenie sporov on-line v zmysle webového odkazu Európskej komisie http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK, ak predávajúci na žiadosť kupujúceho o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal vôbec do 30 dní odo dňa jej odoslania. Podrobnejšie informácie o alternatívnom riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom sú uvedené v zákone o ARS a na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

 3. Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.

 

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Informácie o ochrane Vašich osobných údajov, o spôsobe, rozsahu a účele spracúvania Vašich osobných údajov sú uvedené osobitne na https://eshop.florabel.sk.

 

IX. UKLADANIE COOKIES

 1. Internetový obchod https://eshop.florabel.sk ako aj naše webové stránky využívajú súbory cookies na zlepšenie našich online služieb. Navštívením týchto stránok a povolením prijímania cookies vo Vašom prehliadači akceptujete používanie cookies, ako aj podmienky ich používania.

 2. Cookie je malý textový súbor, ktorý sa z našej webovej stránky ukladá na pevný disk užívateľa. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach z príslušného prístroja. Informácie môžu napríklad zahŕňať adresu IP pripájacieho sa počítača, dátum a čas návštevy, odkazujúcu URL adresu, stránky navštevované na našom webe, typ použitého prehliadača a pod. Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača/mobilného zariadenia vymazané. Trvalé cookies zostávajú v počítači/mobilnom zariadení až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom. 
 3. Typy cookies, ktoré používame:

 4. Nastavenia svojho prehliadača môžete kedykoľvek zmeniť tak, aby súbory cookies odstraňoval, resp. zabraňoval ich ukladaniu, pokiaľ s ich použitím vyslovene nesúhlasíte. Informácie o nastaveniach súborov cookies nájdete v príslušnej časti nápovede Vášho zariadenia alebo prehliadača.

 5. Súbory cookies neukladajú žiadne osobné údaje a sú používané na zostavenie anonymných, súhrnných štatistík vo vzťahu k používaniu stránok návštevníkom. Súbory cookies nám pomáhajú stanoviť výkonnosť našich stránok, ako aj prispôsobovať obsah stránok jedinečným zákazníkom.


X. DORUČOVANIE

V prípade, že nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb.

 

XI. ORGÁN DOZORU

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), web: www.soi.sk, konkrétne:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

 

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 2. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. Rovnako tak kupujúci potvrdzuje, že si prečítal zásady ochrany osobných údajov.

 3. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 4. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 5. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy pre spotrebiteľov.

 6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 19.12.2020. Predávajúci si súčasne vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, pričom akékoľvek zmeny obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke predajcu.

Späť do obchodu